โปรแกรมเรียงข้อมูลตามชื่อ โรงเรียน/หน่วยงาน , ชื่อบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/หน่วยงาน
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว
นางจำเรียง ฉิมสุขครู วิทยฐานะชำนาญการวัดเนินพยอม-0872078199
นายดำรงค์ หล่ำพริ้งช่างคุรุภัณฑ์ 2วัดเนินพยอม-0897042414
นางนลินี บำรุงมาครูชำนาญการพิเศษวัดเนินพยอม-0822250202
นายพยัพ ฉิมสุขครู วิทยฐานะชำนาญการวัดเนินพยอม-0817078842
นายไพโรจน์ งามสมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินพยอม-0818887402
นายสัมพันธ์ สุขงามครู วิทยฐานะชำนาญการวัดเนินพยอม-0898644110
นางสาว. ..วัดโนนป่าแดง-.
นางจินดา เกี้ยวเกิดครูชำนาญการวัดโนนป่าแดง-0895642935
นางจุฑาทิพย์ มัญชุวงศ์ครูชำนาญการวัดโนนป่าแดง-0892681911
นายชูศักดิ์ พุทธเกษมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโนนป่าแดง-0899068234
นางยุพิน พันธุ์หวยพงศ์ครูชำนาญการวัดโนนป่าแดง-0848134909
นางเรณู ยอดทรัพย์ครูชำนาญการพิเศษวัดโนนป่าแดง-0862075661
นางสาริณี เที่ยงอยู่ครูชำนาญการวัดโนนป่าแดง-0869348396
นาง- --วัดบ้านนา--
นายชนันนัทธ์ พยัพอำนวยชัยพนักงานธุรการวัดบ้านนา-0866680300
นายเดชา ยิ้มฤทธิ์เจ้าหน้าที่ธุรการวัดบ้านนา-0822920510
นายนริศ สังวารีย์ผู้อำนวยการวัดบ้านนา0569000810864488130
นายนริศ สังวารีย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านนา056-9000810864488130
นางสาวบุญช่วย หงิมเสงี่ยมครู (คศ.2)วัดบ้านนา056-691227087-5263860
นางสาวพยุง เขียวพุ่มพวงครู (คศ.2)วัดบ้านนา056-691227-
 หน้าก่อน = 56 กำลังแสดงหน้าที่ 57 จาก 81 หน้า หน้าถัดไป = 58 
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56  57  58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81 

     
พัฒนาโดย
นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ Email: sukvit@gmail.com
นายมาโนชญ์ แสงศิริ ครูผู้ช่วย โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม Email:
m_sangsiri@hotmail.com
Copy Right © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 All Rights Reserved.