โปรแกรมเรียงข้อมูลตามชื่อ โรงเรียน/หน่วยงาน , ชื่อบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/หน่วยงาน
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว
นางประมวล เมืองทองครูวัดท่าบัวทอง-0815964566
นางพเยาว์ จันทร์ศรีครูวัดท่าบัวทอง-0897079919
นางพิมลพร แสงประเสริฐรองผู้อำนวยการวัดท่าบัวทอง-089-7063552
นางพิมลพร แสงประเสริฐพิมลพร แสงประเสริฐครูวัดท่าบัวทอง--
นายมลคล ศรีฉ่ำครูวัดท่าบัวทอง-0862031229
นางมาลินี เอี่ยมวิไลครูวัดท่าบัวทอง-0898566027
นายวีรเชษฐ์ เถาวัลย์ครูวัดท่าบัวทอง-0843812568
นายสุนันท์ นวลแก้วครูวัดท่าบัวทอง-0862032737
นางสุวรรณี เมืองทองครูวัดท่าบัวทอง-0892687231
นายเสรี รอดขาวผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าบัวทอง-0815344462
นางอบศรี เมืองเหลือครูวัดท่าบัวทอง-056651030
นางสาวอุษา เมฆฉายธุรการวัดท่าบัวทอง-0841388664
นางสาว-สุทธาวรรณ -วันภูสิตร-ครูชำนาญการวัดน้ำโจนเหนือ-056697383-0869269176
นางสาวสุพัตรา ยอดเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ธุรการวัดน้ำโจนเหนือ-0848222669
นางไขนภา สุขเรืองครูวัดเนินปอ-0894616858
นายจเด็ด มะลิดินครูวัดเนินปอ-0835313956
นายชัยฤทธิ์ ทรงรุ่งเรืองครูวัดเนินปอ-0860003472
นางประนอม เจริญภาพครูวัดเนินปอ-0872093626
นายพยับ เทียนเที่ยงครูวัดเนินปอ-0815964479
นางพะเยาว์ มะลิดินครูวัดเนินปอ-0846884611
 หน้าก่อน = 56 กำลังแสดงหน้าที่ 57 จาก 82 หน้า หน้าถัดไป = 58 
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56  57  58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82 

     
พัฒนาโดย
นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ Email: sukvit@gmail.com
นายมาโนชญ์ แสงศิริ ครูผู้ช่วย โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม Email:
m_sangsiri@hotmail.com
Copy Right © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 All Rights Reserved.