โปรแกรมเรียงข้อมูลตามชื่อ โรงเรียน/หน่วยงาน , ชื่อบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/หน่วยงาน
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว
นายวัลลภ โพธิ์ประทุมครูวัดดงกลาง0569070780897020222
นางวิเชียร มธุรสครูวัดดงกลาง0569070780816054799
นายวิโรจน์ ก้อนแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงกลาง0569070780898608243
นายสมคิด สรรคพงษ์ครูวัดดงกลาง056907078-
นายสมพงษ์ เพรียวพานิชครูวัดดงกลาง0569070780884205547
นางสุชาดา สิงห์ลอครูวัดดงกลาง0569070780815960255
นางสุดาพร บัวดีครูวัดดงกลาง0569070780801158579
นางสาวอรสา กัณฑษาครูวัดดงกลาง0569070780896411515
นางชูรัตน์ อธิกูลครูวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ0566053250862161957
นางนวพร ครุธทินครูวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ0566053250869277132
นางบุษบงค์ ยอดประเสริฐครูวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ056605325-
นายแผน สุคนธวิโรจน์ครูวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ0566053250838751048
นายพันศักดิ์ อ่อนโยนครูวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ0566053250857283416
นางพิสมัย ทองแจ่มครูวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ0566053250897080733
นายมานพ พุ่มโพธิ์ทองผู้อำนวยการวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ0566053250869354200
นางรณิดา คุ้มสมบัติครูวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ0566053250895638872
นางสมพิศ ชื่นอารมย์ครูวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ0566053250862119676
นายอนุสรณ์ ชื่นอารมย์ครูวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ0566053250862031611
นายบุญรัตน์ สมบูรณ์นักการวัดท่าข่อย-0896951310
นางเกษิณี บุตรศรีครูวัดท่าบัวทอง-0897069233
 หน้าก่อน = 56 กำลังแสดงหน้าที่ 57 จาก 83 หน้า หน้าถัดไป = 58 
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56  57  58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83 

     
พัฒนาโดย
นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ Email: sukvit@gmail.com
นายมาโนชญ์ แสงศิริ ครูผู้ช่วย โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม Email:
m_sangsiri@hotmail.com
Copy Right © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 All Rights Reserved.