โปรแกรมเรียงข้อมูลตามชื่อ โรงเรียน/หน่วยงาน , ชื่อบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/หน่วยงาน
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว
นายศิลป์ชัย เรืองยินดีผู้อำนวยการวัดเขาพระ0566972520865916599
นางทัศนีย์ เถาวัลย์ครู คศ.2 โรงเรียนวัดเขารูปช้างวัดเขารูปช้าง0566742650862009296
นายนนท์ ทองสวัสดิ์ธุรการวัดเขารูปช้าง--
นางนิตยา นากแนมครู คศ.2 โรงเรียนวัดเขารูปช้างวัดเขารูปช้าง0566742650862042041
นายประกอบ ศรีแก้วครู คศ.2 โรงเรียนวัดเขารูปช้างวัดเขารูปช้าง0566742650813793371
นายประจักษ์ เลี้ยงสมบูรณ์ครู คศ.3 โรงเรียนวัดเขารูปช้างวัดเขารูปช้าง0566742650862113122
นางมะลิ บุญมีครู คศ.2 โรงเรียนวัดเขารูปช้างวัดเขารูปช้าง0566742650858738236
นางรินนา ตีระศิริพงษ์ครู คศ.2 โรงเรียนวัดเขารูปช้างวัดเขารูปช้าง0566742650840197510
นางวทนพรรณ เรือนเย็นครู คศ.2 โรงรียนวัดเขารูปช้างวัดเขารูปช้าง0566742650866811332
นายสมนึก เถาวัลย์ครูวัดเขารูปช้าง0566742650872009296
นายสมบูรณ์ โพธิ์ทองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขารูปช้างวัดเขารูปช้าง0566742650818879892
นายสำเริง นาคอินทร์ครู คศ.2 โรงเรียนวัดเขารูปช้างวัดเขารูปช้าง0566742650805288092
นายสุริยาวุธ ตีระศิริพงษ์ครู คศ.2 โรงเรียนวัดเขารูปช้างวัดเขารูปช้าง0566742650840197510
นางอุษา จิตอมรรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขารูปช้างวัดเขารูปช้าง0566742650816042271
นางกัลยา น่วมศรีนวลครูวัดเขื่อน"พิจิตรอนุสรณ์"056655252056652270
นายคนอง ผะอบเหล็กผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขื่อน"พิจิตรอนุสรณ์"0566552520875246345
นายคนอง ผะอบเหล็กผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขื่อน"พิจิตรอนุสรณ์"0566552520815345509
นางสาวญาณิกา คล่องสำรวจครูวัดเขื่อน"พิจิตรอนุสรณ์"0566552520897075698
นางสาวทิพย์วิมล ภู่ฤทธิ์พนักงานชั่วคราวตำแหน่งธุรการวัดเขื่อน"พิจิตรอนุสรณ์"0566552520869331102
นางธนิศา สาครครู คศ 2วัดเขื่อน"พิจิตรอนุสรณ์"0566552520862072739
 หน้าก่อน = 50 กำลังแสดงหน้าที่ 51 จาก 81 หน้า หน้าถัดไป = 52 
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50  51  52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81 

     
พัฒนาโดย
นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ Email: sukvit@gmail.com
นายมาโนชญ์ แสงศิริ ครูผู้ช่วย โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม Email:
m_sangsiri@hotmail.com
Copy Right © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 All Rights Reserved.