โปรแกรมเรียงข้อมูลตามชื่อ โรงเรียน/หน่วยงาน , ชื่อบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/หน่วยงาน
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว
นาย-สุรเชษฐ์ -เจียมสกุล-เจ้าหน้าธุรการวชิรบารมีพิทยาคม-ไม่มี-ไม่มี
นายทยุทธ์ สาลีจันทร์ครูวชิรบารมีพิทยาคม05669225508670136060857374818
นางเพชรี วงษ์สุวรรณครูชำนาญการวชิรบารมีพิทยาคม0-5669-22550896392705
นางมนัสชนก นุชมีรองผู้อำนวยการวชิรบารมีพิทยาคม-0-5669-2255-0892694042
นางวัฒนา ตรงสกุลครูชำนาญการวชิรบารมีพิทยาคม0-5669-22550895646973
นายสุรเชษฐ์ เจียมสกุลเจ้าหน้าที่ธุรการวชิรบารมีพิทยาคม0566922550815349343
นาย-วินัย -หริ่มเทศ-ครูวังกรดพิทยา-056685255-
นายบุญชอบ ขาวเหลืองครูวังกรดพิทยา0566852550864459517
นางวรรณกร ม่วงเขียวเจ้าหน้าที่ธุรการวังกรดพิทยา0566852550836261674
นายนิพนธ์ แทนคุณภูมิเจ้าหน้าที่ธุรการวังทรายพูนวิทยา-0840495553
นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังทรายพูนวิทยา-084-8190264
นางสาวนภาพร สิงห์ราครูวังโมกข์พิทยาคม--
นางสาวสุนทรา ศรีวิราชครูวังโมกข์พิทยาคม--
นางสาวอรณา อดุลย์ศิริอังกูรเจ้าหน้าที่ธุรการวังโมกข์พิทยาคม-0800287433
นายเดชา ยิ้มฤทธิ์เจ้าหน้าที่ธุรการวัดกรดงาม-0822920510
นางสาว. ..วัดกลางวงศ์มณี-.
นางจันทนา พึ่งเสดาะห์ครูชำนาญการพิเศษวัดกลางวงศ์มณี--
นายทรงชัย อ่าวศรีช่างครุภัณฑ์วัดกลางวงศ์มณี-0871993378
นายธานินทร์ บุญวงศ์ครูชำนาญการวัดกลางวงศ์มณี--
นางบุญสม แจ่มจำรัสครูชำนาญการพิเศษวัดกลางวงศ์มณี--
 หน้าก่อน = 50 กำลังแสดงหน้าที่ 51 จาก 83 หน้า หน้าถัดไป = 52 
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50  51  52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83 

     
พัฒนาโดย
นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ Email: sukvit@gmail.com
นายมาโนชญ์ แสงศิริ ครูผู้ช่วย โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม Email:
m_sangsiri@hotmail.com
Copy Right © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 All Rights Reserved.