โปรแกรมเรียงข้อมูลตามชื่อ โรงเรียน/หน่วยงาน , ชื่อบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/หน่วยงาน
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว
นายสังวรณ์ สุวรรณเวชครู ชำนาญการพิจิตรพิทยาคม--
นางสำอางค์ พิลึกครู ชำนาญการพิจิตรพิทยาคม--
นายสิทธิชัย พูลเกตุครู ชำนาญการพิจิตรพิทยาคม-08 1281 1145
นายสิทธิศักดิ์ เขียนแม้นรองผู้อำนวยการพิจิตรพิทยาคม-08 1532 8878
นายสินชัย ฟักสนิทครู ชำนาญการพิจิตรพิทยาคม-08 6679 5621
นางสุกัญญา เทพสุริยวาศ์-พิจิตรพิทยาคม--
นางสุกัญญา ปิ่นสุขครู ชำนาญการพิจิตรพิทยาคม-08 9639 3388
นางสาวสุขจิตร ไชยูปถัมภ์ครู ชำนาญการพิจิตรพิทยาคม-08 1395 7112
นายเสน่ห์จิตต สุภศิริรักษ์ผู้อำนวยการพิจิตรพิทยาคม-08 1605 9492
นายเสรี ปิ่นสุขครู ชำนาญการพิจิตรพิทยาคม-08 9563 2833
นายไสว พิมพ์ลำพาครู ชำนาญการพิจิตรพิทยาคม0 5661 171108 9857 4056
นางอังคนา จันทรประเสริฐครู ชำนาญการพิจิตรพิทยาคม-08 1379 4486
นายเอกพันธ์ จันอินทร์ครู ชำนาญการพิจิตรพิทยาคม-08 9704 6186
นายพจนารถ รอดอ่องพนักงานธุรการเมธีพิทยา-0873123961
นาย-สมศักดิ์ -พันธุ์สด-ผู้อำนวยการวชิรบารมีพิทยาคม0-5669-2255081-036-7611
นาย-สุรเชษฐ์ -เจียมสกุล-เจ้าหน้าธุรการวชิรบารมีพิทยาคม-ไม่มี-ไม่มี
นายทยุทธ์ สาลีจันทร์ครูวชิรบารมีพิทยาคม05669225508670136060857374818
นางเพชรี วงษ์สุวรรณครูชำนาญการวชิรบารมีพิทยาคม0-5669-22550896392705
นางมนัสชนก นุชมีรองผู้อำนวยการวชิรบารมีพิทยาคม-0-5669-2255-0892694042
นางวัฒนา ตรงสกุลครูชำนาญการวชิรบารมีพิทยาคม0-5669-22550895646973
 หน้าก่อน = 50 กำลังแสดงหน้าที่ 51 จาก 84 หน้า หน้าถัดไป = 52 
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50  51  52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84 

     
พัฒนาโดย
นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ Email: sukvit@gmail.com
นายมาโนชญ์ แสงศิริ ครูผู้ช่วย โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม Email:
m_sangsiri@hotmail.com
Copy Right © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 All Rights Reserved.