ชื่อ - สกุล นายสุรเสน  ทั่งทอง
ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1

บ้านเลขที่ ถนน ตำบล 20/155 ต.ในเมือง
อำเภอ จังหวัด เมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน 0-5661-3556 ต่อ 701
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 08-1971-5465
     
     
     
ชื่อ - สกุล นายสุวรรณ นรพักตร์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
บ้านเลขที่ ถนน ตำบล 14/100  ถนนสระหลวง 
อำเภอ จังหวัด เมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
รับผิดชอบภารกิจ กลุ่มอำนวยการ
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน 0-5661-3556 ต่อ 704 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 08-1785-7007
     
     
     
ชื่อ - สกุล นายนุกูล  นิยมไทย
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
บ้านเลขที่ ถนน ตำบล บ้านพัก รอง ผอ.สพท.พิจิตร เขต 1
อำเภอ จังหวัด เมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
รับผิดชอบภารกิจ กลุ่มบริหารงานบุคคล
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน 0-5661-3556 ต่อ
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 08-1973-9159
     
     
     
ชื่อ - สกุล นายสุชน  วิเชียรสรรค์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
บ้านเลขที่ ถนน ตำบล ต.ในเมือง
อำเภอ จังหวัด เมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
รับผิดชอบภารกิจ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน 0-5661-3556 ต่อ
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 08-9703-8103
     
     
     
ชื่อ - สกุล นางเรณู เกตุแก้ว
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
บ้านเลขที่ ถนน ตำบล  117  ถนนคลองคะเชนทร์ 
อำเภอ จังหวัด เมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
รับผิดชอบภารกิจ กลุ่มอำนวยการ
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน 0-5661-3556 ต่อ 104
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 08-1395-0448
     
     

ชื่อ - สกุล นายประทวน  อินทร์เถื่อน
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
บ้านเลขที่ ถนน ตำบล ตำบลในเมือง
อำเภอ จังหวัด เมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
รับผิดชอบภารกิจ กลุ่มบริหารงานบุคคล
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน 0-5661-3556 ต่อ
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 08-9461-0744
     
     
     
ชื่อ - สกุล นายวิรัตน์  ศิริอ่อน
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
บ้านเลขที่ ถนน ตำบล
อำเภอ จังหวัด เมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
รับผิดชอบภารกิจ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน 0-5661-3556 ต่อ
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 08-1534-0203
     
     
     
ชื่อ - สกุล นายพิษณุ  เส็งพานิช
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
บ้านเลขที่ ถนน ตำบล ตำบลในเมือง
อำเภอ จังหวัด เมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
รับผิดชอบภารกิจ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน 0-5661-3556 ต่อ
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 08-6592-9301
     
     
     
ชื่อ - สกุล นายสุรพงษ์ กล่อมจิตต์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
บ้านเลขที่ ถนน ตำบล 106/1 ถนนศรีมาลา ตำบลในเมือง
อำเภอ จังหวัด เมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
รับผิดชอบภารกิจ ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน 0-5661-3556 ต่อ
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 08-3988-7135
     
     
     
ชื่อ - สกุล นายธวิช ฉัตรพันธ์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
บ้านเลขที่ ถนน ตำบล 265 หมู่ 2 ตำบลท่าฬ่อ
อำเภอ จังหวัด เมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
รับผิดชอบภารกิจ นโยบายและแผน
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน 0-5661-3556 ต่อ
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 08-5726-4059
     
     
     
ชื่อ - สกุล นายสุทิน ทองแจ่ม
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
บ้านเลขที่ ถนน ตำบล ตำบลในเมือง
อำเภอ จังหวัด เมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
รับผิดชอบภารกิจ ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน 0-5661-3556 ต่อ 102
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 08-3950-7633
     
     
     
ชื่อ - สกุล นายสุภคม ศศิธร
ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
บ้านเลขที่ ถนน ตำบล บ้านพัก ผอ.สพท. ถนนบุษบา  ตำบลในเมือง
อำเภอ จังหวัด เมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
รับผิดชอบภารกิจ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน 0-5661-3556 ต่อ
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 08-0517-3814
     
     
     
ชื่อ - สกุล น.ส.บุญครอง กุลดี
ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
บ้านเลขที่ ถนน ตำบล 6/46 ถนนสระหลวง ตำบลในเมือง
อำเภอ จังหวัด เมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
รับผิดชอบภารกิจ บริหารงานบุคคล
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน 0-5661-3556 ต่อ
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 08-1973-5744
     
     
     
ชื่อ - สกุล ว่าที่พันตรีสุวิศิษฎ์ กันทา
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
บ้านเลขที่ ถนน ตำบล 99  หมู่ 3  ตำบลวังงิ้วใต้
อำเภอ จังหวัด ดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
รับผิดชอบภารกิจ อำนวยการ
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน 0-5661-3556 ต่อ 710
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 08-9644-9283
     
     
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000 E - Mail :
sukvit@gmail.com 
โทรศัพท์ : 0-5661-3556 ต่อ 101 โทรสาร : 0-5661-3664 
ขับเคลื่อนด้วย MAXSITE 1.10