ข่าวสาร จาก สพท.พิจิตร เขต 1

ข่าวกิจกรรม สพท.
สรุปผลการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตรเ ขต 1 ครั้งที่ 11 / 2552 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552

อังคาร ที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2552


    ประเด็นที่ 1.  แต่งตั้งครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ - ที่ประชุมขออนุมัติแต่งตั้ง  นายอนันต์  จันทร์ลี  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนวัดหนองไผ่  โดย ก.ค.ศ.  มีมติให้เลื่อนและแต่งตั้ง   จากตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  เป็น  ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ    ประเด็นที่ 2.  สพท.พิจิตร เขต 1  จะเรียกบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย - จากบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการ  ครูอัตราจ้าง  ลูกจ้างชั่วคราว  ของ  สพท.พิจิตร เขต 1   เนื่องจากมีอัตราว่างหลังจากการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่ผ่านมา   และไม่มีผู้ยื่นคำร้องขอย้ายมาดำรงตำแหน่งใน  3 โรงเรียนที่ว่าง  คือ  โรงเรียนบ้านมาบกระเปา  อำเภอสามง่าม  วิชาเอกสังคมศึกษา , โรงเรียนบ้านป่าแซง  อำเภอสามง่าม  วิชาเอกวิทยาศาสตร์ , โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก  อำเภอโพธิ์ประทับช้าง  วิชาเอกวิทยาศาสตร์    ประเด็นที่   3.  อนุมัติย้ายข้าราชการครูสายผู้สอน  28  ราย  - โดยมีผู้ยื่นคำร้องขอย้ายทั้งสิ้น  198  ราย  ผลการพิจารณาคือ  3.1  ย้ายกรณีตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน 8 ราย (ภายในเขตพื้นที่ 6 ราย ระหว่างเขตพื้นที่  2  ราย)   ดังนี้  1)  นางศิริพร  ศรีทอง  ไปโรงเรียนอนุบาลพิจิตร  เมืองพิจิตร  2)  นายพจน์  เขียวขจรเขต  ไปโรงเรียนวัดวังตะขบ วชิรบารมี  3)  นายประสิทธิ์  กลั่นสุข  โรงเรียนบ้านยางตะพาย  วชิรบารมี  4)  นางนงเยาว์  กาญจนอุดม  ไปโรงเรียนวัดหนองปล้อง  วังทรายพูน  5)  นางจันทร์เพ็ญ  เขื่อนเพ็ชร  จากโรงเรียนใน  สพท.ลำพูน เขต 2  ไปโรงเรียนบ้านรังนกประชาพิทักษ์  สามง่าม  6)  นางสุภางค์  สุภาผล  จากโรงเรียนบ้านหนองหูช้าง  ไปโรงเรียนวัดสกัดน้ำมัน  สพท.พิษณุโลก เขต 1   สำหรับอีก 2  ราย  ให้ทบทวนใหม่  3.2  ย้ายกรณีตำแหน่งว่างและว่างต่อเนื่อง 16 ราย (ภายในเขตพื้นที่ 7 ราย ระหว่างเขตพื้นที่ 9  ราย)  ดังนี้  1)  นางลักคณา  ถาวรพันธ์  ไปโรงเรียนอนุบาลพิจิตร  2)  นางประภาพร  นุชอำพันธ์  ไปโรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ  สาขาบ้านวังเทโพ โพธิ์ประทับช้าง   3)  นางสาวโชติกา  คชพงษ์  โรงเรียนใน สพท.กำแพงเพชร เขต 1 ไปโรงเรียนบ้านป่าแซง  สามง่าม  4)  นางนพรัตน์  พันธ์กสิกร  โรงเรียนใน สพท.พิจิตร เขต 2  ไปโรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม  โพธิ์ประทับช้าง  5)  นายจักรี  บุสดี  โรงเรียนใน สพท.พิษณุโลก เขต 3  ไปโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม  สามง่าม  6)  นายสุนทร  เดชมัด  ไปโรงเรียนบ้านยางตะพาย  วชิรบารมี  7)  นางขวัญเรือน  บุตะวงษ์  ไปโรงเรียนบ้านหนองพระ  วังทรายพูน  8)  นางสาวสาลินี  เขียวแก้ว  โรงเรียนใน สพท.ตาก เขต 2  ไปโรงเรียนบ้านยางสามต้น วังทรายพูน 9)  นางสาวรุจิรา  สุดแก้ว  โรงเรียนใน สพท.เพชรบูรณ์ เขต 3  ไปโรงเรียนบ้านหนองหูช้าง  วชิรบารมี  10)  นายพิมพ์  โพธิ์ทอง  ไปโรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) สามง่าม  11)  นางสาวสายสิญจน์  ตั้งใจ  โรงเรียนใน สพท.พิจิตร เขต 2  ไปโรงเรียนบ้านยางห้าหลุม  วชิรบารมี  12)  นางกัญญาภัค  ส่งประเสริฐ  โรงเรียนกำแพงเพชร เขต 1  ไปโรงเรียนบ้านหนองพง  โพธิ์ประทับช้าง  13)  นายอิสริยะ  สติใหม่  ไปโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม  วชิรบารมี  14)  นางอมรรัตน์  รัศมี  ไปโรงเรียนบ้านบึงเฒ่า  สามง่าม  15)  นายประพัฒน์ศักดิ์  จันทโชติ  ไปโรงเรียนวัดวังปลาทู  สามง่าม  16)  นายเฉลิมฤทธิ์  ทองสุข  โรงเรียนใน สพท.พิจิตร เขต 2  ไปโรงเรียนบ้านสระบระเพ็ด  วชิรบารมี    3.3  อนุมัติย้ายสับเปลี่ยนครู  จำนวน  4  ราย  ดังนี้  นายพิทยา  ภู่นา  ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง  สาขาบ้านวังกระโดน  สับเปลี่ยนกับ  นายบุญเลิศ  เมืองทอง  ครูโรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม,  นางสำเนียง  นามป้อม  ครูโรงเรียนวัดใหม่แสงมรกต  สับเปลี่ยนกับ นายฐาปกร  บูรณะกรณ์  ครูโรงเรียนชุมชนวัดวังจิก   ประเด็นที่ 4.  รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น - สพท.พิจิตร เขต 1 พิจารณา   รับโอน  นางเสาวภา  ตั้งใจ  ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร    มาดำรงตำแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านหนองหูช้าง  อำเภอวชิรบารมี    ประเด็นที่ 5. อนุมัติโอนข้าราชการครู -  อนุมัติให้นางศิวิไล  เขียนแม้น  ตำแหน่งครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร  โอนไปดำรงตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยว  สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว  กลุ่มประสานการพัฒนาบริการท่องเที่ยว  ตั้งแต่วันที่วันที่  9  พฤศจิกายน 2552    ประเด็นที่ 6.  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน  ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  (ด้านที่ 3) -  สพท.พิจิตร เขต 1 ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 3  รุ่นที่ 4  (กลุ่มยื่นคำร้องระหว่างวันที่  15  ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2551)  รุ่นที่ 5  (กลุ่ม ยื่นคำร้องระหว่างวันที่ 1 – 30  เมษายน 2552 )  รุ่นกลุ่มที่  2  ที่ผ่านการอบรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์   (E-training)  รุ่นเยียวยา    ประเด็นที่  7.  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  สายมัธยมศึกษา- อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1  ให้ความเห็นชอบ  องค์ประกอบหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  สายมัธยมศึกษา  ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำแพงเพชร เขต 1  กำหนดรายละเอียดในการประเมินศักยภาพ  ประกอบด้วย  วิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำ  15 คะแนน, ความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาสถานศึกษา 15 คะแนน , ผลการปฏิบัติงาน  30  คะแนน , ประสบการณ์  10 คะแนน , คุณวุฒิ  5 คะแนน,  การรักษาวินัย และจรรยาบรรณ  10 คะแนน,  ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาปัจจุบัน  5 คะแนน,  ความอาวุโสตามหลักราชการ  10  คะแนนเข้าชม : 3117


ข่าวกิจกรรม สพท. 5 อันดับล่าสุด

      ผอ.สพท.พิจิตร เขต 1 ชี้แจงการบริหารงบประมาณโครงการไทยเข้มแข็ง เป็นไปตามระเบียบนโยบาย 4 / มี.ค. / 2553
      บรรยากาศตลาดนัดนี้เพื่อน้อง เมื่อเสาร์ที่ 27 กพ. (เสาร์ของเดือนแห่งความรัก) 2 / มี.ค. / 2553
      ผู้บริหารสถานศึกษาพิจิตร เขต 1 และเขต 2 แข่งขันพายเรือ ณ บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร 28 / ก.พ. / 2553
      โรงเรียนวัดจรเข้ผอม และโรงเรียนบ้านบึงบัว สพท.พิจิตร เขต 1 รับการตรวจติดตามจาก สพฐ 25 / ก.พ. / 2553
      สพท.พิจิตร เขต 1 รับการตรวจติดตามผลการดำเนินงานกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง จาก สพฐ. 25 / ก.พ. / 2553


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000 E - Mail :
sukvit@gmail.com 
โทรศัพท์ : 0-5661-3556 ต่อ 101 โทรสาร : 0-5661-3664 
ขับเคลื่อนด้วย MAXSITE 1.10